سفارش تبلیغ
صبا ویژن



داغونم .... - پرستو

با بعضی کارام باعث میشه فکر کنی بدم بزار بگم می دونم که چرا دلخوری ازم
اره چون وقتی سختی میاد یه عالمه گوش تو که فقط شنوا به دادمه
به خودت میگی موقعه مشکلات به یادمه دلگیر نشو این مرامه یه ادمه
با تو می رسه به سختی ها منظورم از گل نازم خدا بوده منظورم



نویسنده » پرستو . ساعت 12:8 عصر روز سه شنبه 88 دی 15