سفارش تبلیغ
صبا ویژنبارون ... - پرستو
مثل گریه توی پاییز

مثل پاییز توی کوچه

مثل کوچه زیر بارون

مثل بارون روی شیشه


 چند وقت پیش که داشتم با دوستم تماس میگرفتم این اهنگ و به جای بوق گذاشته بود .
خیلی با مزه بود ...
دلم بارون می خواد بد جور ....نویسنده » پرستو . ساعت 9:53 صبح روز شنبه 88 آبان 23