سفارش تبلیغ
صبا ویژندیروز ... - پرستو

دیروز یه سواله بی جوابه

دیروز یه توهمه خیاله

دیروز یه صدای بی احساسه
                            
                                 امروز فردای دیروزه


و اگه ثانیه هات میسوزن تو اتیش گذشته ، تو خودت مقصری
...


نویسنده » پرستو . ساعت 10:15 صبح روز پنج شنبه 88 شهریور 12