سفارش تبلیغ
صبا ویژنامروز ... - پرستو

باور کن زندگی همین امروزه
    
                         لحظه ای که تکرار نمیشه
         
                        فرصتی که هیچوقت نداشتی

شاید تنها شانس تو همین امروزهنویسنده » پرستو . ساعت 5:39 عصر روز سه شنبه 88 مرداد 27