سفارش تبلیغ
صبا ویژنای خدا ... - پرستو

وقتی که خدا داشت منو بدرقه می کرد بهم گفت:

                 جایی که میری مردمی داره که میشکوننت ،

                 نکنه غصه بخوری ، من همه جا باهاتم تو تنها نیستی تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری،

                قلب میذارم که جا بدی ، اشک میدم که همراهیت کنه و مرگ که بدونی برمگردی پیشم .نویسنده » پرستو . ساعت 1:2 عصر روز جمعه 87 اردیبهشت 20