سفارش تبلیغ
صبا ویژنبارون ...... - پرستو

 

پنجره بسته دلا شکسته دلی که تنها دل به تو بسته

با یاد عشقت همیشه مسته

اما تو رفتی

به من میگفتی هرجا که باشی نمیشه روزی ازمن جداشی

اما چه اسون دل کندی از من

دروغ میگفتی

دستت تو دستم چتر شکستم توی خیابون نم نم بارون

پای پیاده اخ که چه ساده

عشقو می خواستم

هنوز میشینم تورو ببینم تو اون خیابون زیر بارون

چه خوش خیالم که بر میگردی

باور ندارم

صدای نازت توی خیالم دستای گرمت تو دست سردم

نوازشم کن حتی تو خوابم

هنوز چشم براهم

اگه تو حتی خاطره باشی بازهم قشنگه مال من باشی

هرجا که هستی هرجا که باشی

خدانگدارنویسنده » پرستو . ساعت 6:38 عصر روز جمعه 86 آذر 16