سفارش تبلیغ
صبا ویژناین گونه باور کن .... - پرستو


مرا این گونه باور کن:

                          کمی تنها...

                                  کمی بی کس...

                                            کمی از یاد رفته...

                                                        خدا هم ترک ما کرده...

                       خدا دیگر کجا رفته؟

                                 نمی دانم مرا آیا گناهی هست؟

                                                     که شاید هم به جرم آن...

                                                                    غریبی و جدایی هستنویسنده » پرستو . ساعت 8:25 عصر روز جمعه 86 آذر 9