سفارش تبلیغ
صبا ویژنزمستان 1386 - پرستو

 

شخصی را به جهنم می بردند . در راه بر می گشت و به عقب خیره می شد .

ناگهان خدا فرمود : او را به بهشت ببرید .

 فرشتگان پرسیدند چرا ؟

پروردگار فرمود : او چند بار به عقب نگاه کرد ... او امید به بخشش داشت .

 

 نویسنده » پرستو . ساعت 2:0 عصر روز سه شنبه 86 اسفند 28


 

زندگی آرام است مثل آرامش یک خواب بلند
زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی رویایی است مثل رویای ِیکی کودک ناز
زندگی زیباییست مثل زیبایی یک غنچه ی باز
زندگی تک تک این ساعتهاست
زندگی چرخش این عقربه هاست

 

 همه دلمون و بستیم به این زندگی و هراسون این ور اون ور میریم  مگه زندگی چیه؟نویسنده » پرستو . ساعت 2:0 عصر روز دوشنبه 86 اسفند 27


 

از خدا پرسیدم:

               خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟

 خدا جواب داد:

              گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز. شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن.زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطورزندگی کنی .

 نویسنده » پرستو . ساعت 2:0 عصر روز شنبه 86 اسفند 25


 

 دیگران رو ببخش نه بخاطر اینکه آنها سزاور بخشش تو هستند بلکه فقط بخاطر اینکه تو سزاوار آرامشی .

 

یه وقتایی ادم نمیتونه ببخشه اون موقه چی کار کنه ؟نویسنده » پرستو . ساعت 10:57 صبح روز پنج شنبه 86 اسفند 23


 

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند.

 ستایش کردم ، گفتند خرافات است .

عاشق شدم ، گفتند دروغ است .

گریستم ، گفتند بهانه است .

 

کدومشون درسته ؟

 

 نویسنده » پرستو . ساعت 3:9 عصر روز یکشنبه 86 اسفند 19


 

چنین گفت زرتشت: عاشق عاشق شدن باش و دوست داشتن را دوست
بدار از تنفر متنفر باش به مهربانی مهر بورز با آشتی آشتی کن و از جدایی
جدا باش.

مگه میشه اخه ؟نویسنده » پرستو . ساعت 2:44 عصر روز دوشنبه 86 اسفند 6